ครูสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนวิชาการออกแบบและประมาณการไฟฟ้า

ครูสุทธิชัย  รัตนโกสินทร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนวิชาการออกแบบและประมาณการไฟฟ้า รหัสวิชา  3104-2003  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2551  โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม       
      [ดาวน์โหลดตัวอย่างเนื้อหา]

โฆษณา