นายไพบูลย์  มีศิลป์  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ชุดการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0107) ประกอบด้วย 1)Course Analysis  2)Information  3)Pre Test 4)Post Test  5)Answer Sheet 6)Features Evaluat 7)Teaching Plane 8)Instruction Media 9)Teaching Guide เพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้อ่านที่ได้พบเห็นข้อบกพร่องของเอกสาร ได้โปรดประเมินตามแบบประเมินจำนวน 3  ชุดคือ 1)Course&Topic  2)Topic&Ojective  3)Instruction Pakage 

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

เอกสารประกอบการเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (ปรับปรุง)

 ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา”งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1″ (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้นำเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จึงได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน ให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจึงได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาโดยทั่วกัน  [เอกสารประกอบการเรียน]

ผลงานทางวิชาการ วิชา งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 ครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน

      ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1  (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือเป็นใช้แหล่งค้นคว้า อ้างอิงต่อไป  [ดาวน์โหลดเอกสาร]