วินัยกับวิชาชีพ กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สมาน  สมจริง : เรียบเรียง
      วินัย คือ ความรู้สึกรับผิดชอบของคน ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  วินัยต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   ถูกต้องตามกาลเทศะ  วินัยต่อผู้อื่น  เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  การปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของสังคม เป็นต้น…(รายละเอียด)

โฆษณา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นครินทร์  สุต๋า  : เรียบเรียง
         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ”  มีนักเรียน  จำนวน  25  คน  กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม  สายชมพูเป็นครูใหญ่

      พ.ศ.  2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้อนุมัติเงิน จำนวน 7,800  บาท  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่  17  ไร่  ได้สร้างโรงฝึกงาน     2 หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง  ส้วม 1 หลัง   ปรับพื้นที่และทำรั้วรอบบริเวณและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลาราม      มาเรียนที่ใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน 2482 โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนช่างไม้จังหวัดศรีสะเกษ” อ่านเพิ่มเติม

การบูรณาการ การบริหารแบบพ่อปกครองลูก : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สุระภี  ผกาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ : เรียบเรียง
เคยได้ยินแต่การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ไม่เคยได้ยินการบริหารแบบพ่อปกครองลูกแต่ปัจจุบันมีการบูรณาการการบริหารแบบพ่อปกครองลูกมาใช้ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ“พ่อปกครองลูก” เป็นระบอบการปกครองในสมัยสุโขทัย ที่ผู้นำจะใกล้ชิดกับประชาชนมากทำให้เกิดความรัก ความจงรักภักดี  มีลักษณะสำคัญ…(รายละเอียด)

ชีวิตที่มากกว่า (Live More)


เรียบเรียงโดย  ดร.อนันท์ งามสะอาด
สังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน Value Based Society กับนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ

                จากการได้ร่วมเสวนากับ  Dr.JiYon Lee, Pusan National University, General Manager, Institute of APEC Collaborative Education (IACE)  สาธารณรัฐเกาหลี ในการสัมมนาวิชาการการพัฒนาทรัพยากรของครูและนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2552 ณ ห้อง TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  โดยพิจารณา อนาคต       และการศึกษาในอนาคต ( Future and the Future Education ) สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน ( Value Based Society ) มากกว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based society) โดยใช้หลักจริยธรรมกล่อมเกลา(socialization) ให้มนุษย์มีคุณค่า (value) อ่านเพิ่มเติม

สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร?

ดร.อนันท์  งามสะอาด  เรียบเรียง
สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร?

หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม
ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อ่านเพิ่มเติม

สังคมสีเขียว (Green Society) คืออะไร ?


ดร.อนันท์  งามสะอาด  เรียบเรียง
สังคมสีเขียว (Green Society) หมายถึง  การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ตามกรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ     มหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

               สาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  เพื่อให้เกิดสังคมสีเขียวได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคมในปัจจุบัน ได้ถูกปลูกฝัง- สร้าง -กระตุ้น  ให้เกิดการ ใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เป็นวัฏจักรที่ไม่อาจหลุดพ้นได้   ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิต  สังคมสีเขียวมีสาระที่สำคัญ ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม