กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา

ดร.อนันท์  งามสะอาด : เรียบเรียง
หากพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา  ในเชิงระบบสามารถแสดง  ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


วิวัฒน์  บุญพิคำ รองผู้อำนวยการ วท.ศรีสะเกษ : เรียบเรียง
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (รายละเอียด Click)

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         สุระภี  ผกาพันธ์ : เรียบเรียง
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 78  (1) กำหนดให้บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ…(รายละเอียด Click)

TTL ว่าด้วยเรื่อง Instruction Law (ไพบูลย์ มีศิลป์)

ไพบูลย์  มีศิลป์ : เรียบเรียง
การจัดการเรียนการสอนแบบ TTL ครูผู้สอนต้องมีความตระหนัก  สร้างความเข้าใจในกระบวนการสอนให้ถ่องแท้  ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสอน  ตลอดจนเทคนิควิธีการ  โดยมีกฎแห่งการสอนที่ Team ต้องเรียนรู้…(ดาวน์โหลดเอกสาร)

การจัดการเรียนการสอนแบบ (Team Teaching Learning : TTL) กรณี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

      การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  แต่จะจัดการเรียนการสอนแบบใดๆ ก็ล้วนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในเชิงบวก  คือด้านดีๆ  ประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านสมอง สติปัญญา ทักษะทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคม…(รายละเอียด)

ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum Direction)

ภูวดล  มิ่งขวัญ : เรียบเรียง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ สมรรถนะ (Competency) หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใต้เงื่อนไข (Condition) โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุที่ระบุไว้ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้…     (รายละเอียด Click)

ครูไสว โทนะพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูไสว  โทนะพันธ์ ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-0008” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน) ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]