วินัยกับวิชาชีพ กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สมาน  สมจริง : เรียบเรียง
      วินัย คือ ความรู้สึกรับผิดชอบของคน ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  วินัยต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   ถูกต้องตามกาลเทศะ  วินัยต่อผู้อื่น  เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  การปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของสังคม เป็นต้น…(รายละเอียด)

โฆษณา