ครูไสว โทนะพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูไสว  โทนะพันธ์ ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-0008” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน) ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]

โฆษณา