TTL ว่าด้วยเรื่อง Instruction Law (ไพบูลย์ มีศิลป์)

ไพบูลย์  มีศิลป์ : เรียบเรียง
การจัดการเรียนการสอนแบบ TTL ครูผู้สอนต้องมีความตระหนัก  สร้างความเข้าใจในกระบวนการสอนให้ถ่องแท้  ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสอน  ตลอดจนเทคนิควิธีการ  โดยมีกฎแห่งการสอนที่ Team ต้องเรียนรู้…(ดาวน์โหลดเอกสาร)

โฆษณา

      นายไพบูลย์  มีศิลป์  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ชุดการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0107) ประกอบด้วย 1)Course Analysis  2)Information  3)Pre Test 4)Post Test  5)Answer Sheet 6)Features Evaluat 7)Teaching Plane 8)Instruction Media 9)Teaching Guide เพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้อ่านที่ได้พบเห็นข้อบกพร่องของเอกสาร ได้โปรดประเมินตามแบบประเมินจำนวน 3  ชุดคือ 1)Course&Topic  2)Topic&Ojective  3)Instruction Pakage 

อ่านเพิ่มเติม

ครูไสว โทนะพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูไสว  โทนะพันธ์ ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-0008” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน) ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง ครูชำนาญการ แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เรียบเรียง เอกสารประกอบการเรียน วิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201 – 2105   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือเป็นใช้แหล่งค้นคว้า อ้างอิงต่อไป

      [ดาวน์โหลดเอกสาร pdf]

เอกสารประกอบการเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (ปรับปรุง)

 ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา”งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1″ (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้นำเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จึงได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน ให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจึงได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาโดยทั่วกัน  [เอกสารประกอบการเรียน]

ครูสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนวิชาการออกแบบและประมาณการไฟฟ้า

ครูสุทธิชัย  รัตนโกสินทร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนวิชาการออกแบบและประมาณการไฟฟ้า รหัสวิชา  3104-2003  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2551  โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม       
      [ดาวน์โหลดตัวอย่างเนื้อหา]

ครูปิยวรรณ ชวลิต เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ครูปิยวรรณ  ชวลิต ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201-2111” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป

      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]