สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีคุณภาพจริงหรือ: มุมมองของครูอาวุโส

ประมวล  ทบบัณฑิต : เรียบเรียง
      ในฐานะที่เป็นครูอาวุโส มีประสบการสอนมายาวนานกว่า 35 ปี และคลุกคีกับการประเมินต่าง ๆ นานามากมายตั้งแต่การประเมินสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  การประเมินการประกันคุณภาพภายใน และคุณภาพการศึกษาจากภายนอก หลาย ๆ รายการ  ซึ่งการประเมินต่าง ๆ ข้างต้นนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะกระตุ้น เร่งเร้า และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 

  • รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณในการประเมินเหล่านี้เป็นจำนวนมาก แต่คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นดังที่หวังไว้  นอกจากนี้รัฐฯ ยังได้จัดดำเนินโครงการต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา เช่นโครงการโรงเรียนในฝัน (ฝันสลาย)  โครงการขยายโอกาส (หมดโอกาส) ทางการศึกษา ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม
โฆษณา