ชีวิตที่มากกว่า (Live More)


เรียบเรียงโดย  ดร.อนันท์ งามสะอาด
สังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน Value Based Society กับนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ

                จากการได้ร่วมเสวนากับ  Dr.JiYon Lee, Pusan National University, General Manager, Institute of APEC Collaborative Education (IACE)  สาธารณรัฐเกาหลี ในการสัมมนาวิชาการการพัฒนาทรัพยากรของครูและนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2552 ณ ห้อง TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  โดยพิจารณา อนาคต       และการศึกษาในอนาคต ( Future and the Future Education ) สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน ( Value Based Society ) มากกว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based society) โดยใช้หลักจริยธรรมกล่อมเกลา(socialization) ให้มนุษย์มีคุณค่า (value) อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง ครูชำนาญการ แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เรียบเรียง เอกสารประกอบการเรียน วิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201 – 2105   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือเป็นใช้แหล่งค้นคว้า อ้างอิงต่อไป

      [ดาวน์โหลดเอกสาร pdf]

ครูปิยวรรณ ชวลิต เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ครูปิยวรรณ  ชวลิต ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201-2111” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป

      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]

ครูอิสราภรณ์ พบลาภ เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีการเงิน

      ครูอิสราภรณ์  พบลาภ ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีการเงิน รหัสวิชา 3200-1006” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]