กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา

ดร.อนันท์  งามสะอาด : เรียบเรียง
หากพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา  ในเชิงระบบสามารถแสดง  ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีคุณภาพจริงหรือ: มุมมองของครูอาวุโส

ประมวล  ทบบัณฑิต : เรียบเรียง
      ในฐานะที่เป็นครูอาวุโส มีประสบการสอนมายาวนานกว่า 35 ปี และคลุกคีกับการประเมินต่าง ๆ นานามากมายตั้งแต่การประเมินสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  การประเมินการประกันคุณภาพภายใน และคุณภาพการศึกษาจากภายนอก หลาย ๆ รายการ  ซึ่งการประเมินต่าง ๆ ข้างต้นนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะกระตุ้น เร่งเร้า และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 

  • รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณในการประเมินเหล่านี้เป็นจำนวนมาก แต่คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นดังที่หวังไว้  นอกจากนี้รัฐฯ ยังได้จัดดำเนินโครงการต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา เช่นโครงการโรงเรียนในฝัน (ฝันสลาย)  โครงการขยายโอกาส (หมดโอกาส) ทางการศึกษา ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


วิวัฒน์  บุญพิคำ รองผู้อำนวยการ วท.ศรีสะเกษ : เรียบเรียง
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (รายละเอียด Click)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นครินทร์  สุต๋า  : เรียบเรียง
         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ”  มีนักเรียน  จำนวน  25  คน  กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม  สายชมพูเป็นครูใหญ่

      พ.ศ.  2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้อนุมัติเงิน จำนวน 7,800  บาท  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่  17  ไร่  ได้สร้างโรงฝึกงาน     2 หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง  ส้วม 1 หลัง   ปรับพื้นที่และทำรั้วรอบบริเวณและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลาราม      มาเรียนที่ใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน 2482 โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนช่างไม้จังหวัดศรีสะเกษ” อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         สุระภี  ผกาพันธ์ : เรียบเรียง
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 78  (1) กำหนดให้บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ…(รายละเอียด Click)

การบูรณาการ การบริหารแบบพ่อปกครองลูก : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สุระภี  ผกาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ : เรียบเรียง
เคยได้ยินแต่การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ไม่เคยได้ยินการบริหารแบบพ่อปกครองลูกแต่ปัจจุบันมีการบูรณาการการบริหารแบบพ่อปกครองลูกมาใช้ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ“พ่อปกครองลูก” เป็นระบอบการปกครองในสมัยสุโขทัย ที่ผู้นำจะใกล้ชิดกับประชาชนมากทำให้เกิดความรัก ความจงรักภักดี  มีลักษณะสำคัญ…(รายละเอียด)

การพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดดของ SISAT

สุรยุทธ  ธนสมบัติ : เรียบเรียง
      บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษประกอบด้วย ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  คนงาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานทำความสะอาด รวมกับศูนย์การเรียนรู้ราศีไศลและศูนย์การเรียนรู้กันทรารมย์  รวมทั้งสิ้น  309  คน  ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่พอสมควร  ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาคือความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรและการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง…(รายละเอียด)