มอบหมายงานสร้างเนื้อหาใน wordpress blog

มอบหมายงานสร้างเนื้อหาใน wordpress blog ประจำปีการศึกษา 2558
1. ให้นักศึกษาสร้างกลุ่มเนื้อหาให้มีอย่างน้อย 3 กลุ่มเพื่อเป็นเมนู
2. ให้นักศึกษาสร้างเนื้อหา KM ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำเว็บบล็อกอย่างน้อย 6 เนื้อหา (Articles) และแต่ละเนื้อหาต้องสังกัดกลุ่มฯตามข้อ 1 อย่างน้อย 1 กลุ่ม
3. ให้มีเพจเกี่ยวกับผู้จัดทำ 1 เพจด้วย
4. การเขียนเนื้อหา ห้าม copy จากเว็บอื่นๆมาวางเป็นเนื้อหาเราโดยตรง ถ้าต้อง copy ให้ copy ลง Notepad แล้ว copy จาก Notepad มาลงในเว็บ เนื้อหาใดไม่ทำตามนี้ จะไม่นับให้
5. ต้องมีภาพประกอบเนื้อหาที่พอดีหรือเหมาะกับพื้นที่แสดง ไม่ล้นกรอบ ไม่มีลายน้ำเดิม ถ้า copy มาจากเว็บอื่น ให้ระบุที่มาของภาพ
6. ที่เมนูต้องมี
—6.1 Link ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 Links
—6.2 ปฏิทินแสดงวันที่มีการโพสต์เนื้อหา
7. ภาพ Header ต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่ทำ และต้อง process เอง
———————————15 คะแนน————————————–
ทยส.11 กำหนดส่ง 8 กันยายน 2558
มอม.11 กำหนดส่ง 7 กันยายน 2558
ถ้าช้ากว่านั้นหักวันละ 2 คะแนน

โฆษณา