กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา

ดร.อนันท์  งามสะอาด : เรียบเรียง
หากพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา  ในเชิงระบบสามารถแสดง  ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา