การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         สุระภี  ผกาพันธ์ : เรียบเรียง
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 78  (1) กำหนดให้บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ…(รายละเอียด Click)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: