วินัยกับวิชาชีพ กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สมาน  สมจริง : เรียบเรียง
      วินัย คือ ความรู้สึกรับผิดชอบของคน ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  วินัยต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   ถูกต้องตามกาลเทศะ  วินัยต่อผู้อื่น  เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  การปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของสังคม เป็นต้น…(รายละเอียด)

โฆษณา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นครินทร์  สุต๋า  : เรียบเรียง
         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ”  มีนักเรียน  จำนวน  25  คน  กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม  สายชมพูเป็นครูใหญ่

      พ.ศ.  2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้อนุมัติเงิน จำนวน 7,800  บาท  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่  17  ไร่  ได้สร้างโรงฝึกงาน     2 หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง  ส้วม 1 หลัง   ปรับพื้นที่และทำรั้วรอบบริเวณและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลาราม      มาเรียนที่ใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน 2482 โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนช่างไม้จังหวัดศรีสะเกษ” อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         สุระภี  ผกาพันธ์ : เรียบเรียง
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 78  (1) กำหนดให้บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ…(รายละเอียด Click)

TTL ว่าด้วยเรื่อง Instruction Law (ไพบูลย์ มีศิลป์)

ไพบูลย์  มีศิลป์ : เรียบเรียง
การจัดการเรียนการสอนแบบ TTL ครูผู้สอนต้องมีความตระหนัก  สร้างความเข้าใจในกระบวนการสอนให้ถ่องแท้  ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสอน  ตลอดจนเทคนิควิธีการ  โดยมีกฎแห่งการสอนที่ Team ต้องเรียนรู้…(ดาวน์โหลดเอกสาร)

การจัดการเรียนการสอนแบบ (Team Teaching Learning : TTL) กรณี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

      การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  แต่จะจัดการเรียนการสอนแบบใดๆ ก็ล้วนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในเชิงบวก  คือด้านดีๆ  ประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านสมอง สติปัญญา ทักษะทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคม…(รายละเอียด)