การบูรณาการ การบริหารแบบพ่อปกครองลูก : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สุระภี  ผกาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ : เรียบเรียง
เคยได้ยินแต่การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ไม่เคยได้ยินการบริหารแบบพ่อปกครองลูกแต่ปัจจุบันมีการบูรณาการการบริหารแบบพ่อปกครองลูกมาใช้ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ“พ่อปกครองลูก” เป็นระบอบการปกครองในสมัยสุโขทัย ที่ผู้นำจะใกล้ชิดกับประชาชนมากทำให้เกิดความรัก ความจงรักภักดี  มีลักษณะสำคัญ…(รายละเอียด)

โฆษณา

การจัดเรียงและรวมภาพด้วยโปรแกรม Photoscape

  กัณหา  อุทธิเสน : เรียบเรียง
       ที่วิทยาลัยที่ผมทำงานอยู่มีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาผ่านเว็บไซต์หน่วยงานวันละหลายเรื่องพอสมควร แต่ที่ไม่ค่อยธรรมดาก็คือภาพประกอบข่าวส่วนมากจะมีมากกว่าหนึ่งภาพ เช่นสามภาพบ้าง สี่ภาพบ้าง แปดภาพก็มี การนำเสนอเนื่อหาก็ใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบจูมล่าครับ  ผมก็ไม่เคยถามครู เจ้าหน้าที่ที่อัปโหลดภาพขึ้นเว็บไซต์ว่าเหนื่อยรึเปล่า หรือใช้เวลามากไปรึเปล่า อัปโหลดแล้วกว่าจะหาภาพเจอใช้เวลากี่มากน้อย  ก็ถือโอกาสถามในตอนที่เขียนเรื่องนี้เลยนะครับ  ถ้าคำตอบคือ”ไม่เหนื่อย ไม่ได้ใช้เวลามากแต่อย่างใด ค้นหาภาพได้เร็วดี” ท่านไม่จำเป็นต้องอ่านต่อครับ นั่นคือทำตามวิธีเดิมต่อไปได้  แต่ถ้าคำตอบคือ “เหนื่อย ใช้เวลามากเกินไป ค้นหาภาพยาก” ท่านอ่านถูกเรื่องแล้ว  วันนี้ผมมีของดีมาบอกครับ นั่นคือการรวมภาพด้วยโปรแกรม “Photoscape”
      ท่านที่สนใจกรุณาอ่านต่อได้ที่ http://www.kroojay.com/main/index.php/th/webdesign/67-photoscape ครับผม

ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum Direction)

ภูวดล  มิ่งขวัญ : เรียบเรียง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ สมรรถนะ (Competency) หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใต้เงื่อนไข (Condition) โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุที่ระบุไว้ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้…     (รายละเอียด Click)

การพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดดของ SISAT

สุรยุทธ  ธนสมบัติ : เรียบเรียง
      บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษประกอบด้วย ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  คนงาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานทำความสะอาด รวมกับศูนย์การเรียนรู้ราศีไศลและศูนย์การเรียนรู้กันทรารมย์  รวมทั้งสิ้น  309  คน  ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่พอสมควร  ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาคือความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรและการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง…(รายละเอียด)

      นายไพบูลย์  มีศิลป์  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ชุดการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0107) ประกอบด้วย 1)Course Analysis  2)Information  3)Pre Test 4)Post Test  5)Answer Sheet 6)Features Evaluat 7)Teaching Plane 8)Instruction Media 9)Teaching Guide เพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้อ่านที่ได้พบเห็นข้อบกพร่องของเอกสาร ได้โปรดประเมินตามแบบประเมินจำนวน 3  ชุดคือ 1)Course&Topic  2)Topic&Ojective  3)Instruction Pakage 

อ่านเพิ่มเติม