ชีวิตที่มากกว่า (Live More)


เรียบเรียงโดย  ดร.อนันท์ งามสะอาด
สังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน Value Based Society กับนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ

                จากการได้ร่วมเสวนากับ  Dr.JiYon Lee, Pusan National University, General Manager, Institute of APEC Collaborative Education (IACE)  สาธารณรัฐเกาหลี ในการสัมมนาวิชาการการพัฒนาทรัพยากรของครูและนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2552 ณ ห้อง TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  โดยพิจารณา อนาคต       และการศึกษาในอนาคต ( Future and the Future Education ) สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน ( Value Based Society ) มากกว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based society) โดยใช้หลักจริยธรรมกล่อมเกลา(socialization) ให้มนุษย์มีคุณค่า (value)

                การเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงต้องเปลี่ยนแปลงโดยองค์รวม ( Holistic systemic change ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสำคัญ มีวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมชัดเจน ( cooperative having set out objectives, vision, mission and values ) ประกอบกับการมีองค์ความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ     การเรียนรู้และมีคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของสังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน ที่สมาชิกช่วยเหลือกัน มีกิจกรรมสร้างสรรค์จนเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นสังคมการพึ่งพาเกื้อกูลกัน ( as dreamed can be helpful in creating strong economy and cohesive society. )

                กับนโยบาย ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นให้นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะ 3 D  ได้แก่  Democracy  (มีประชาธิปไตย)  Decency (มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบ ชั่วดี)  และ Drug Free (ห่างไกลยาเสพติด )                  จึงเป็นการเตรียมเยาวชนให้พร้อมเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐานนั่นเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: