เรารักศรีสะเกษ : KEEP SISAKET BEAUTIFUL


เรียบเรียงโดย ดร.อนันท์  งามสะอาด     
       สืบเนื่องจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซีและผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นผู้แทนผู้บริหารอาชีวศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Chinese-Thai Cooperation : New Challenges in knowledge Driven world 2009  ณ นครหนานหนิง มณฑลปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2552 มีสาระที่ควรเป็นข้อคิดต่อการพัฒนาศรีสะเกษของเรา ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ชีวิตที่มากกว่า (Live More)


เรียบเรียงโดย  ดร.อนันท์ งามสะอาด
สังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน Value Based Society กับนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ

                จากการได้ร่วมเสวนากับ  Dr.JiYon Lee, Pusan National University, General Manager, Institute of APEC Collaborative Education (IACE)  สาธารณรัฐเกาหลี ในการสัมมนาวิชาการการพัฒนาทรัพยากรของครูและนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2552 ณ ห้อง TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  โดยพิจารณา อนาคต       และการศึกษาในอนาคต ( Future and the Future Education ) สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นพื้นฐาน ( Value Based Society ) มากกว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based society) โดยใช้หลักจริยธรรมกล่อมเกลา(socialization) ให้มนุษย์มีคุณค่า (value) อ่านเพิ่มเติม

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง ครูชำนาญการ แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เรียบเรียง เอกสารประกอบการเรียน วิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201 – 2105   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือเป็นใช้แหล่งค้นคว้า อ้างอิงต่อไป

      [ดาวน์โหลดเอกสาร pdf]