การมีพลังในทางบวก Cresitive(creative+positive)Thinking

ดร.อนันท์  งามสะอาด เรียบเรียง
      ปัจจุบันองค์กรมักประสบปัญหาเรื่องบุคลากร  ขาดพลังในการทำงาน  ไม่มีชีวิตชีวา ไม่สนุกกับงาน   ทำงานสำเร็จได้ช้า  ท้อแท้ขาดกำลังใจ  มีความรู้สึกว่างานยากและคิดว่าเป็นไปไม่ได้   ทำให้บรรยากาศการทำงานหดหู่ซึมเซา
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

เอกสารประกอบการเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (ปรับปรุง)

 ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา”งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1″ (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้นำเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จึงได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน ให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจึงได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาโดยทั่วกัน  [เอกสารประกอบการเรียน]