กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการที่พึงประสงค์ยุคใหม่

ดร.อนันท์  งามสะอาด เรียบเรียง
      ข้าราชการมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  ข้าราชการยุคใหม่จึงควรมีลักษณะ  ดังนี้
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ได้แก่
1.  มุ่งให้เกิดผลงานมากกว่ามุ่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ
2.  กระจายอำนาจความรับผิดชอบ
3.  ให้โอกาสผู้ร่วมงานตัดสินใจร่วมกัน

    (อ่านรายละเอียด)

โฆษณา