ครูปิยวรรณ ชวลิต เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ครูปิยวรรณ  ชวลิต ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201-2111” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป

      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]

โฆษณา

ครูอิสราภรณ์ พบลาภ เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีการเงิน

      ครูอิสราภรณ์  พบลาภ ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีการเงิน รหัสวิชา 3200-1006” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]