สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร?

ดร.อนันท์  งามสะอาด  เรียบเรียง
สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร?

หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม
ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ลักษณะสังคมแห่งการเรียนรู้

 1. ไม่จำกัดขนาดและสถานที่ตั้ง
 2. เน้นการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลัก
 3. ประชาชนได้รับโอกาสการพัฒนา (Key Individuals)
 4. สถาบันทางสังคมในพื้นที่เป็นตัวหลักในการริเริ่ม/ดำเนินการ
  (Key Institutions)
 5. มีกลุ่มภาคประชาชนเป็นแกนกลาง (Core Groups) เพื่อรวมตัวกัน
  จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
 6. มีการพัฒนานวัตกรรมและระบบการเรียนรู้
 7. มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 8. การริเริ่ม/การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลา
 9. สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้
 10. ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของบุคคลและชุมชนร่วมกัน
 11. ทุกคนเป็นครูและผู้เรียน

ฯลฯ

                  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษสถาบันการศึกษาวิชาชีพของจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมศรีสะเกษ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยจัดให้มีการเรียนการสอนประกอบด้วย  หลักสูตรปกติ (ปวช. ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น (108 อาชีพ, 9+1, 12+1, ระยะสั้น)  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเรียนแบบบูรณาการ)   งานบริการสังคม   การจัดอบรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน ศรีสะเกษ ให้เป็นสังคมแห่งความรู้ พัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าในที่สุด

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

 1. ขอบคุณในความรู้ที่ให้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: