สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร?

ดร.อนันท์  งามสะอาด  เรียบเรียง
สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร?

หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม
ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ผลงานทางวิชาการ วิชา งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 ครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน

      ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1  (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือเป็นใช้แหล่งค้นคว้า อ้างอิงต่อไป  [ดาวน์โหลดเอกสาร]