สังคมสีเขียว (Green Society) คืออะไร ?


ดร.อนันท์  งามสะอาด  เรียบเรียง
สังคมสีเขียว (Green Society) หมายถึง  การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ตามกรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ     มหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

               สาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  เพื่อให้เกิดสังคมสีเขียวได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคมในปัจจุบัน ได้ถูกปลูกฝัง- สร้าง -กระตุ้น  ให้เกิดการ ใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เป็นวัฏจักรที่ไม่อาจหลุดพ้นได้   ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิต  สังคมสีเขียวมีสาระที่สำคัญ ได้แก่

                1. เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

                2. การดำรงชีวิตอยู่ได้ จำเป็นที่จะต้องประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค   และที่อยู่อาศัย ซึ่งในโลกยุคทุนนิยมอย่างเช่นปัจจุบันปัจจัยสี่ไม่อาจหามาได้ถ้าปราศจากเงิน ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ แต่การได้มาซึ่งเงินนั้น จำเป็นที่บุคคลจะต้องประกอบสัมมาอาชีพ แล้วนำเงินที่ได้มานั้น ไปแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิต

               3.ไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท

                4.มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของ บุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ให้รู้จักแบ่งเก็บออม  ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วนและอาจจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับปัจจัยเสริมเพื่อการมีชีวิตอย่าง  มีคุณภาพ

                กล่าวได้ว่าสังคมสีเขียวได้ใช้หลักการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการใช้ในสังคม ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟี อันนัน  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award   แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  และยังได้ปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จาก การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศยึดเป็นแนวทางสู่  การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: