สังคมสีเขียว (Green Society) คืออะไร ?


ดร.อนันท์  งามสะอาด  เรียบเรียง
สังคมสีเขียว (Green Society) หมายถึง  การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ตามกรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ     มหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

               สาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  เพื่อให้เกิดสังคมสีเขียวได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคมในปัจจุบัน ได้ถูกปลูกฝัง- สร้าง -กระตุ้น  ให้เกิดการ ใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เป็นวัฏจักรที่ไม่อาจหลุดพ้นได้   ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิต  สังคมสีเขียวมีสาระที่สำคัญ ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา