ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ดร.อนันท์  งามสะอาด ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ดังนี้     
      ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา โดยหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ตามกรอบการประกันคุณภาพภายใน  6  มาตรฐานประกอบด้วย  ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริการวิชาชีพสู่สังคม  นวัตกรรมและการวิจัย  และภาวะผู้นำและการจัดการ  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 2549–2550  จนผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับดีและส่งผลให้การประเมินคุณภาพ ภายนอกในระดับดีมาก  [ดาวน์โหลด บทสรุปสำหรับผู้บริหาร]

โฆษณา