เผยแพร่ผลงานวิจัย ดร.อนันท์ งามสะอาด

ดร. อนันท์  งามสะอาด ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปศึกษาโดยทั่วกัน ดังนี้

      ผลงานวิจัย “การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ”  โดย ดร.อนันท์  งามสะอาด    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
      ปีที่ทำการวิจัย : 2550   ปีที่พิมพ์ :  2551 

      [ดาวน์โหลดบทคัดย่อ]

โฆษณา