มอบหมายงานสร้างเนื้อหาใน wordpress blog

มอบหมายงานสร้างเนื้อหาใน wordpress blog ประจำปีการศึกษา 2558
1. ให้นักศึกษาสร้างกลุ่มเนื้อหาให้มีอย่างน้อย 3 กลุ่มเพื่อเป็นเมนู
2. ให้นักศึกษาสร้างเนื้อหา KM ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำเว็บบล็อกอย่างน้อย 6 เนื้อหา (Articles) และแต่ละเนื้อหาต้องสังกัดกลุ่มฯตามข้อ 1 อย่างน้อย 1 กลุ่ม
3. ให้มีเพจเกี่ยวกับผู้จัดทำ 1 เพจด้วย
4. การเขียนเนื้อหา ห้าม copy จากเว็บอื่นๆมาวางเป็นเนื้อหาเราโดยตรง ถ้าต้อง copy ให้ copy ลง Notepad แล้ว copy จาก Notepad มาลงในเว็บ เนื้อหาใดไม่ทำตามนี้ จะไม่นับให้
5. ต้องมีภาพประกอบเนื้อหาที่พอดีหรือเหมาะกับพื้นที่แสดง ไม่ล้นกรอบ ไม่มีลายน้ำเดิม ถ้า copy มาจากเว็บอื่น ให้ระบุที่มาของภาพ
6. ที่เมนูต้องมี
—6.1 Link ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 Links
—6.2 ปฏิทินแสดงวันที่มีการโพสต์เนื้อหา
7. ภาพ Header ต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่ทำ และต้อง process เอง
———————————15 คะแนน————————————–
ทยส.11 กำหนดส่ง 8 กันยายน 2558
มอม.11 กำหนดส่ง 7 กันยายน 2558
ถ้าช้ากว่านั้นหักวันละ 2 คะแนน

Advertisements

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา

ดร.อนันท์  งามสะอาด : เรียบเรียง
หากพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา  ในเชิงระบบสามารถแสดง  ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  อ่านเพิ่มเติม

สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีคุณภาพจริงหรือ: มุมมองของครูอาวุโส

ประมวล  ทบบัณฑิต : เรียบเรียง
      ในฐานะที่เป็นครูอาวุโส มีประสบการสอนมายาวนานกว่า 35 ปี และคลุกคีกับการประเมินต่าง ๆ นานามากมายตั้งแต่การประเมินสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  การประเมินการประกันคุณภาพภายใน และคุณภาพการศึกษาจากภายนอก หลาย ๆ รายการ  ซึ่งการประเมินต่าง ๆ ข้างต้นนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะกระตุ้น เร่งเร้า และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 

  • รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณในการประเมินเหล่านี้เป็นจำนวนมาก แต่คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นดังที่หวังไว้  นอกจากนี้รัฐฯ ยังได้จัดดำเนินโครงการต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา เช่นโครงการโรงเรียนในฝัน (ฝันสลาย)  โครงการขยายโอกาส (หมดโอกาส) ทางการศึกษา ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


วิวัฒน์  บุญพิคำ รองผู้อำนวยการ วท.ศรีสะเกษ : เรียบเรียง
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (รายละเอียด Click)

วินัยกับวิชาชีพ กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สมาน  สมจริง : เรียบเรียง
      วินัย คือ ความรู้สึกรับผิดชอบของคน ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  วินัยต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   ถูกต้องตามกาลเทศะ  วินัยต่อผู้อื่น  เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  การปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของสังคม เป็นต้น…(รายละเอียด)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นครินทร์  สุต๋า  : เรียบเรียง
         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ”  มีนักเรียน  จำนวน  25  คน  กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม  สายชมพูเป็นครูใหญ่

      พ.ศ.  2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้อนุมัติเงิน จำนวน 7,800  บาท  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่  17  ไร่  ได้สร้างโรงฝึกงาน     2 หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง  ส้วม 1 หลัง   ปรับพื้นที่และทำรั้วรอบบริเวณและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลาราม      มาเรียนที่ใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน 2482 โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนช่างไม้จังหวัดศรีสะเกษ” อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         สุระภี  ผกาพันธ์ : เรียบเรียง
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 78  (1) กำหนดให้บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ…(รายละเอียด Click)